අද අපි සූදානම් වෙන්නේ වැලිකන්ද ගම්මානය පැත්තට යන්න

by | Feb 23, 2020 | Profile Picture, InstantNews | 0 comments

අද අපි සූදානම් වෙන්නේ වැලිකන්ද ගම්මානය පැත්තට යන්න

තව දවසක් හෝ දෙකක් තමයි අපි පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments