අද කලින්ම වැඩ අවසන් කරලා නාගත්තා

by | Feb 17, 2020 | Profile Picture | 0 comments

අද කලින්ම වැඩ අවසන් කරලා නාගත්තා

ඊයේ හවස ඉඳන් ටිකක් මට අසනීපයි වගේ. ඉතිං දවල් වරුවෙම වැඩ නවත්වලා පොළොන්නරුව ජයන්තිපුර ඇලකින් නාගත්තා… පුදුම සනීපයක් තියෙන්නේ

 

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments