විශිෂ්ටතම ප‍්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

by | Jan 25, 2019 | Cover Photos | 0 comments

විශිෂ්ටතම ප‍්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

2018 | ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය මඟින් 2018 දෙසැම්බර් 11 වෙනි දින පැවැත්වූ ZeroOne Awards (01Awards) හි “විශිෂ්ටතම ප‍්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන – රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන” කාණ්ඩය (2nd Runners-up in the government Institutions and NGOs Sector Under “BEST COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM”)

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments