සමාජසත්කාර වෙනුවෙන් සම්මාන 3 ක්

by | Mar 5, 2020 | InstantNews, Profile Picture | 0 comments

සමාජසත්කාර වෙනුවෙන් සම්මාන 3 ක්

Winner :

1️⃣ විශිෂ්ටතම ප්රජා බල ගැන්වීමේ වැඩසටහන
(Best Community Empowerment Programme)

2️⃣ හොඳම වෙබ් අඩවිය (Best Website of Microsite)

1st Runner-Up

3️⃣ හොඳම ජංගම දුරකථන භාවිතය (Best Use of Mobile)

යන කාණ්ඩ වලින් අප ජයග්රහණය කරන ලදි.

 

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments