මාගේ සහ මාගේ කණ්ඩායමේ කැපවීම වෙනුවෙන් ලැබුණු ඇගයීම්
(2013-2020)

වසර 14ක් පුරාවට ආගමික හා සමාජ සේවය, සහජ දක්ෂතා, ස්වෝත්සාහය හා ව්‍යවසායික ප්‍රවර්ධනය උදෙසා සිදුකල සේවාව වෙනුවෙන් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මා දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලින් ඉහළම සම්මාන රාශියක් දිනා ඇත්තෙමි. ඒ ඔබගේද සහය සහ ආශිර්වාදයද ඇතුවය.

මාගේ සහ මාගේ කණ්ඩායමේ කැපවීම වෙනුවෙන් ලැබුණු ඇගයීම් (2013-2020)

වසර 14ක් පුරාවට රටට, ජාතියට, ආගමට කල සේවය වෙනුවෙන්. Danesh Maduranga Edirisooriya | ධනේෂ් මධුරංග එදිරිසූරිය (නිර්මාතෘ / විධායක අධ්‍යක්ෂ – සමාජසත්කාර පදනම)

01award best community 1
01award best website 1
01award best mobileuse 1
award deshabandu 1
slt01award
deshmanya
toyp
deshakeerthi