කවර 

ඡායාරුප 

Cover Photos

විශිෂ්ටතම ප‍්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

2018 | ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය මඟින් 2018 දෙසැම්බර් 11 වෙනි දින පැවැත්වූ ZeroOne Awards (01Awards) හි “විශිෂ්ටතම ප‍්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන – රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන” කාණ්ඩය (2nd Runners-up in the government Institutions and NGOs Sector Under “BEST...

ඡායාරූපයේ කතාව

danesh coverphoto 5