මගේ ජිවිතයේ විශේෂ 

වැඩසටහන් 

ගල්තඹරාව ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi Project 07)

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 6 වන විධායක ජනාධිපති, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ සභාපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ සුරතින් පොළොන්නරුව ගල්තඹරාව ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම...

වැඩසටහන ගැන විස්තර

punyabhoomi7

හකුරුවෙල පුරාණ විහාරයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi Project 03)

හකුරුවෙල පුරාණ විහාරයේ වෙබ් අඩවිය ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත පූජ්‍ය තලම්පෝරුවෙ ඉන්දසිරි සුමන නාහිමියන් විසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi Project 03) - අඟුණකොළපැලැස්ස (හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය) 🙏 Launch of the Hakuruwela Viharaya Website - පුණ්‍යභූමි - පන්සලට වෙබ්...

වැඩසටහන ගැන විස්තර

punyabhoomi3

කපුගම්පොත විහාරයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi Project 05)

හිටපු කතානායක, වර්තමාන මහවැලි, කෘෂිකර්ම,වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන, අභ්‍යන්තර වෙළඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ පාරිභෝගික සුබසාධන සහ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ සුරතින් වීරකැටිය කපුගම්පොත විහාරයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi...

වැඩසටහන ගැන විස්තර

punyabhoomi5

පල්ලෙමුලන ශ්‍රී ධරිමගිරි ගිරුවා සෑ විහාරයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi Project 04)

හිටපු කතානායක, වර්තමාන මහවැලි, කෘෂිකර්ම,වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන, අභ්‍යන්තර වෙළඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ පාරිභෝගික සුබසාධන සහ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ සුරතින් පල්ලෙමුලන ශ්‍රී ධරිමගිරි ගිරුවා සෑ විහාරයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම...

වැඩසටහන ගැන විස්තර

punyabhoomi4

ජයසුන්දර පුරාණ විහාරයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi Project 02)

ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ සුරතින් ජයසුන්දර පුරාණ විහාරයේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Punyabhoomi Project 02) - තංගල්ල (හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය) 🙏 Launch of the Jayasundara Purana Viharaya Website - පුණ්‍යභූමි - පන්සලට වෙබ් අඩවියක්...

වැඩසටහන ගැන විස්තර

punyabhoomi2