800 1

සාර්ථක ජීවිතයකට වඩා තෘප්තිමත් ජීවිතයක් යහපත්ය.

සාර්ථක ජීවිතයකට වඩා තෘප්තිමත් ජීවිතයක් යහපත් ය. අපගේ සාර්ථකත්වය මනිනු ලබන්නේ අන් අය විසින් වන නමුත් අපගේ තෘප්තිය මනිනු ලබන්නේ අපගේ ආත්මය, මනස සහ...
801 7

ඔබ පෙනුමෙන් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක් වුවත්…

ඔබ පෙනුමෙන් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක් වුවත් කරුණාව ඔබ ලස්සන කෙනෙකු බවට පත්කරයි....   Location : Galapitamada   [gallery...
803 16

ඔබ යමෙකුට සැබවින්ම ආදරය කරන්නේ නම්…

ඔබ යමෙකුට සැබවින්ම ආදරය කරන්නේ නම්, ඉවත්වීමට හේතු මිලියනයක් තිබුණත්, ඔබ තවමත් රැඳී සිටීමට එක් හේතුවක් සොයනු ඇත.   Location : Dehiowita   [gallery...
802 1

ඔබට ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්…

ඔබට ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එය මිනිසුන්ට හෝ භෞතික වස්තූන්වලට නොව ඉලක්කයකට බැඳ තබන්න. ඔබගේ ජිවිතය සතුටෙන් පිරි ඉතිරේවි.... Location...
804 1

කවුරු හරි ඔබට කියනවනම් ඔබට බැහැ කියලා, ඒ ඔවුන් පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ සීමාවන්….

කවුරු හරි ඔබට කියනවනම් ඔබට බැහැ කියලා, ඒ ඔවුන් පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ සීමාවන්.... ඔබගේ නෙවෙයි...   Location : සුරියකන්ද   [gallery...
805 1

සෑම කෙනෙකුටම ඔබ හා සමාන හදවතක් නැත…

ඔබ අනෙක් අය වෙනුවෙන් කරන ආකාරයටම මිනිසුන් ඔබ වෙනුවෙන් කරනු ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම් ඔබගේ බලාපොරොත්තු සැබවින්ම සුන් වනු ඇත. සෑම කෙනෙකුටම ඔබ හා සමාන...
806 12

සෑම උදෑසනකම ඔබට තේරීම් දෙකක් තිබේ…

සෑම උදෑසනකම ඔබට තේරීම් දෙකක් තිබේ: 1. ඔබේ සිහින සමඟ නැවතත් නිදාගන්න... 2. නැතහොත් අවදි වී ඒ සිහින සැබෑ කරගන්න ඒ පසුපස ලුහුබඳින්න...   Location :...
807 20

ඔබට අවුරුදු 8-10ක් වනතෙක් ඔබ නත්තල් සීයා ගැන විශ්වාසය තියන්නට ඇති….

ඔබට අවුරුදු 8-10ක් වනතෙක් ඔබ නත්තල් සීයා ගැන විශ්වාසය තියන්නට ඇති.... එසේනම් ඔබට ඔබ ගැන විනාඩි 5ක් විශ්වාසය තියාගන්න බැරි කමක් නැහැ....   Location :...
0

අපගේ නොසතුටට ලොකුම හේතුව අධිතක්සේරු කිරීමයි…

අපගේ නොසතුටට ලොකුම හේතුව අධිතක්සේරු කිරීමයි... ඔබ සතුටට පත්වෙන දේවල් කරන්න... ඔබේ හිත නොසතුටට පත් කරන දේවලින් දුරස් වෙන්න... සුභවාදී වන්න....  ...
809 1

ඔබට සෑම දෙයක්ම අහිමි වන බවක් ඔබට හැඟේ නම්…

ඔබට සෑම දෙයක්ම අහිමි වන බවක් ඔබට හැඟේ නම්, සෑම වසරකම ගස් වල කොළ වැටෙන බව මතක තබා ගන්න... නමුත් ඒවා තවමත් නොසැලී දළුලන තෙක් බලා සිටී... යම් දිනක ඒවා...

අද දිනය සහ ඊයේ දිනය 

සාර්ථක ජීවිතයකට වඩා තෘප්තිමත් ජීවිතයක් යහපත්ය.

සාර්ථක ජීවිතයකට වඩා තෘප්තිමත් ජීවිතයක් යහපත් ය. අපගේ සාර්ථකත්වය මනිනු ලබන්නේ අන් අය විසින් වන නමුත් අපගේ තෘප්තිය මනිනු ලබන්නේ අපගේ ආත්මය, මනස සහ හදවතයි. Location : Galapitamada [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

800 1

ඔබ යමෙකුට සැබවින්ම ආදරය කරන්නේ නම්…

ඔබ යමෙකුට සැබවින්ම ආදරය කරන්නේ නම්, ඉවත්වීමට හේතු මිලියනයක් තිබුණත්, ඔබ තවමත් රැඳී සිටීමට එක් හේතුවක් සොයනු ඇත.   Location : Dehiowita   [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

803 16

ඔබට ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්…

ඔබට ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එය මිනිසුන්ට හෝ භෞතික වස්තූන්වලට නොව ඉලක්කයකට බැඳ තබන්න. ඔබගේ ජිවිතය සතුටෙන් පිරි ඉතිරේවි.... Location : Dehiowita   [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

802 1

කවුරු හරි ඔබට කියනවනම් ඔබට බැහැ කියලා, ඒ ඔවුන් පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ සීමාවන්….

කවුරු හරි ඔබට කියනවනම් ඔබට බැහැ කියලා, ඒ ඔවුන් පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ සීමාවන්.... ඔබගේ නෙවෙයි...   Location : සුරියකන්ද   [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

804 1

සෑම කෙනෙකුටම ඔබ හා සමාන හදවතක් නැත…

ඔබ අනෙක් අය වෙනුවෙන් කරන ආකාරයටම මිනිසුන් ඔබ වෙනුවෙන් කරනු ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම් ඔබගේ බලාපොරොත්තු සැබවින්ම සුන් වනු ඇත. සෑම කෙනෙකුටම ඔබ හා සමාන හදවතක් නැත...   Location : සුරියකන්ද   [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

805 1

සෑම උදෑසනකම ඔබට තේරීම් දෙකක් තිබේ…

සෑම උදෑසනකම ඔබට තේරීම් දෙකක් තිබේ: 1. ඔබේ සිහින සමඟ නැවතත් නිදාගන්න... 2. නැතහොත් අවදි වී ඒ සිහින සැබෑ කරගන්න ඒ පසුපස ලුහුබඳින්න...   Location : සුරියකන්ද 9 වෙනි වංගුව   [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

806 12

ඔබට අවුරුදු 8-10ක් වනතෙක් ඔබ නත්තල් සීයා ගැන විශ්වාසය තියන්නට ඇති….

ඔබට අවුරුදු 8-10ක් වනතෙක් ඔබ නත්තල් සීයා ගැන විශ්වාසය තියන්නට ඇති.... එසේනම් ඔබට ඔබ ගැන විනාඩි 5ක් විශ්වාසය තියාගන්න බැරි කමක් නැහැ....   Location : සුරියකන්ද 10 වෙනි වංගුව   [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

807 20

අපගේ නොසතුටට ලොකුම හේතුව අධිතක්සේරු කිරීමයි…

අපගේ නොසතුටට ලොකුම හේතුව අධිතක්සේරු කිරීමයි... ඔබ සතුටට පත්වෙන දේවල් කරන්න... ඔබේ හිත නොසතුටට පත් කරන දේවලින් දුරස් වෙන්න... සුභවාදී වන්න....   Location : Deniyaya - Rathnapura Road   [gallery...

වැඩිදුර විස්තර

0

ඔබට සෑම දෙයක්ම අහිමි වන බවක් ඔබට හැඟේ නම්…

ඔබට සෑම දෙයක්ම අහිමි වන බවක් ඔබට හැඟේ නම්, සෑම වසරකම ගස් වල කොළ වැටෙන බව මතක තබා ගන්න... නමුත් ඒවා තවමත් නොසැලී දළුලන තෙක් බලා සිටී... යම් දිනක ඒවා යලිත් කොල වලින්, මල් වලින් පිරිණු ගසක් වේවි.... ඔබේ ජීවිතයටත් ඒ කාරණාව පොදු වේ....   Location : Deniyaya - Rathnapura...

වැඩිදුර විස්තර

809 1